KAS

Krajowa Administracja Skarbowa – organ administracji skarbowej i celnej w Polsce.
Budynek organu administracyjnego i skarbowego

Korzystający

Osoba fizyczna, osoba lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której udostępniane jest lub u której wdrażane jest uzgodnienie, lub która jest przygotowana do wdrożenia uzgodnienia lub dokonała czynności służącej wdrożeniu takiego uzgodnienia.
Infografika z klientem

Moment powstania obowiązku podatkowego

Data powstania po stronie podatnika obowiązku uiszczenia podatku.
Moment powstania obowiązku podatkowego

Płatnik

Osoba fizyczna, osoba lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go organowi podatkowemu.
Skarbonka, opłaty, płatnik

Podatnik

Podatnik “Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

 

Wyciągnięta ręka z opłatami za podatki
Promotor
Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemającą osobowości prawnej, w szczególności doradca podatkowy, adwokat, radca prawny, pracownik banku lub innej instytucji finansowej doradzający klientom, również w przypadku, gdy podmiot ten nie posiada miejsca zamieszkania, siedziby ani zarządu na terytorium kraju, która opracowuje, oferuje, udostępnia lub wdraża uzgodnienie lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia.
Promotor

Rok podatkowy

Okres rozliczeniowy i sprawozdawczy danego podatku. Najczęściej jest to rok kalendarzowy.
Kalendarz z rokiem podatkowym

Uzgodnienie

Czynność lub zespół powiązanych ze sobą czynności, w tym czynność planowana lub zespół czynności planowanych, których co najmniej jedna strona jest podatnikiem lub które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego.
Symbol ustawień - uzgodnienie

VAT

Skrót (z ang. value added tax) podatku nazwanego w Polsce odatkiem od towarów i usług. Jest to podatek pośredni, który cechuje się przerzucalnością na kolejne fazy obrotu. Ciężar VAT ponosi ostatecznie konsument jako końcowy nabywca towaru lub usługi obciążonej tym podatkiem.
VAT

Wspomagający

Osoba fizyczna, osoba lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w szczególności biegły rewident, notariusz, osoba świadczącą usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowy lub dyrektor finansowy, bank lub inna instytucja finansowa, a także ich pracownik, który przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności, obszaru specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych czynności, podjął się udzielić, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia uzgodnienia.
Lupa wyszukiwania - odpowiedzi na pytania udzieli wspomagający

Zobowiązanie podatkowe

Wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego.
Zobowiązanie podatkowe
Close Menu