Regulamin

Ogólne warunki umowy dotyczące udzielania licencji na korzystanie z systemów “Morpheus”.

 

Spis treści:

I. Definicje
II. Postanowienia ogólne
III. Charakterystyka Oprogramowania i licencji na korzystanie z niego
IV. Wymogi techniczne
V. Gwarancja jakości
VI. Wynagrodzenie
VII. Obowiązywanie i ustanie Umowy
VIII. System autoryzacyjny do Oprogramowania
IX. Ochrona danych osobowych
XI Postanowienia końcowe

 

I. Definicje:

 

1.Regulamin–niniejsze Ogólne Warunki Umowy;

2.Licencjodawca-Roman Kaczynski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Roman Kaczynski z siedzibą w Warszawie. NIP: 7010829040, REGON: 380630382; ewentualna zmiana firmy Licencjodawcy, siedziby, adresu siedziby, lub formy, miejsca przechowywania dokumentacji, nie stanowi zmiany Regulamin, ale jest notyfikowana poprzez ogłoszenie na stronie www. lub innej podanej przez Licencjodawcę;

3.Licencjobiorca–osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która zawarła Umowę z Licencjodawcą; osoba ta lub jednostka, zawierając Umowę oświadcza jednocześnie, że nie jest konsumentem i godzi się na to, by Regulamin określały prawa i obowiązki Stron; Regulamin nie mają zastosowania do umów zawieranych przez Licencjodawcę z konsumentami w rozumieniu art. 221k.c.;

4.Strony –łącznie Licencjobiorca i Licencjodawca; każdy z ww. podmiotów zwany jest z osobna „Stroną”;

5.k.c.–ustawa z dn.23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

6.Oprogramowanie – program komputerowy (tzw. oprogramowanie narzędziowe), do którego zastosowanie mają Regulamin, wprowadzony do oferty handlowej Licencjodawcy, stanowiący przedmiot Umowy;

7.Umowa –umowa zawarta przez Strony, której przedmiot obejmuje udzielenie Licencjobiorcy przez Licencjodawcę licencji na korzystanie z określonego w jej treści Oprogramowania Przez czas oznaczony w Umowie; zastrzega się przy tym,że Umowa jest zawarta w trybie odnawialnym która charakteryzuje się tym, że licencja udzielona w tym wariancie na korzystanie przez Licencjobiorcę z Oprogramowania we wskazanym w Umowie okresie abonamentowym, zwanym „pierwszym okresem abonamentowym”, ulega automatycznemu, tj. nie wymagającemu działania którejkolwiek Strony, przedłużeniu na następny okres abonamentowy wynoszący miesiąc, licząc od dnia następującego bezpośrednio po ostatnim dniu pierwszego okresu abonamentowego („automatyczne przedłużenie okresu abonamentowego” w rozumieniu Regulamin); przy czym:
– pierwszy okres abonamentowy wynosi miesiąc;
-do automatycznego przedłużenia okresu abonamentowego nie dojdzie, jeśli Licencjobiorca w sposób skuteczny dokona wypowiedzenia Umowy w trybie opisanym w pkt 1 Działu VIII Regulaminu;
-zasada opisana powyżej, na jakiej dochodzi do automatycznego przedłużenia pierwszego okresu abonamentowego, znajduje zastosowanie również do każdego kolejnego(następującego po pierwszym)okresu abonamentowego, co oznacza, że Umowa będzie ulegać automatycznemu przedłużeniu na miesieczny okresy abonamentowy, chyba że Licencjobiorca dokona wypowiedzenia Umowy w trybie opisanym w pkt 1 VIII Regulaminu;

8.Dostęp- możliwość korzystania z Oprogramowania w ramach jednego jednoczesnego dostępu w tym samym czasie;

9.Poprawka –drobna poprawka błędu lub inna zmiana Oprogramowania określona przez Niego jako taka stosownie do autonomicznego systemu oznaczeń stosowanego przez Licencjodawcę, udostępniona Licencjobiorcy w okresie abonamentowym do pobrania na stronie www. lub w inny sposób wskazany przez Licencjodawcę na zasadach określonych w Regulamin lub na stronie www.;

10.Aktualizacja–zmiana Oprogramowania wprowadzona do obrotu przez Licencjodawcę określona przez Niego jako taka stosownie do autonomicznego systemu oznaczeń stosowanego przez Licencjodawcę

11.Zmiana –poprawka lub aktualizacja;

12.Użytkownicy końcowi–osoby fizyczne zatrudnione przez Licencjobiorcę, niezależnie od podstawy prawnej świadczenia przez nie pracy na jego rzecz, którym Licencjobiorca –w ramach kompetencji do zarządzania udzieloną lub udzielonymi mu licencjami (w zakresie określonym Umową i Regulamin) – przyznaje prawo do korzystania z Oprogramowania wyłącznie w jego imieniu i na jego rzecz, tj. na wewnętrzne potrzeby własne Licencjobiorcy;

13.Błąd-sytuacja, w której Oprogramowanie nie działa zgodnie z jego przeznaczeniem; z Błędem nie mamy do czynienia w przypadku wystąpienia choćby jednej z podanych niżej okoliczności:
-niespełnienie przez Licencjobiorcę wszystkich wymogów technicznych wskazanych przez Licencjodawcę w odniesieniu do eksploatowanej przez Licencjobiorcę wersji Oprogramowania;
-użytkowanie Oprogramowania niezgodnie z Umową, niniejszym Regulaminem lub/i przepisami prawa;
-błędne (tj. niezgodne z Umową, przeznaczeniem Oprogramowania lub niezgodnie z jego Dokumentacją) wprowadzenie przez Licencjobiorcę danych do Oprogramowania;
-użytkowanie Oprogramowania na sprzęcie komputerowym niespełniającym ogólnie przyjętych w branży informatycznej norm technicznych lub/i norm bezpieczeństwa;
-działanie wirusa komputerowego lub innych złośliwych aplikacji obcego pochodzenia;
-wdrożenie Oprogramowania wykonane w sposób wadliwy, z wyłączeniem sytuacji, w której było ono wykonywane przez Licencjodawcę;
-nieprawidłowa lub niepożądana reakcja Oprogramowania będąca skutkiem wgrania update i/lub upgrade systemu operacyjnego, jeśli Licencjobiorca dokonywał w okresie poprzedzającym wystąpienie Błędu wgrania powyższych modyfikacji;
-nieprawidłowa lub niepożądana reakcja Oprogramowania spowodowana ingerencją osób trzecich, za których działania Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności;
-działanie siły wyższej;

14. Czas reakcji–czas od dokonania przez Licencjobiorcę prawidłowego zgłoszenia Błędu do podjęcia przez Licencjodawcę pierwszej czynności związanej z tym zgłoszeniem, np. wysłania przez Licencjodawcę listu e-mail na adres podany przez Licencjobiorcę w zgłoszeniu w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia Błędu;

15.Czas usunięcia Błędu–czas od momentu, w którym Strony ostatecznie ustaliły istotę i kategorię Błędu (a jeżeli Licencjodawca wymagał udostępnienia Oprogramowania eksploatowanego przez Licencjobiorcę, ew. wraz z danymi wprowadzonymi przez Licencjobiorcę do tego Oprogramowania,w celu zidentyfikowania Błędu lub/ i jego usunięcia)do usunięcia Błędu lub zastosowania obejścia lub zastosowania rozwiązania zastępczego;

16.RODO–rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

17.Przepisy UODO–aktualnie obowiązujące w dacie zawarcia lub wykonywania Umowy przepisy RODO i krajowe (polskie) bezwzględnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych;

18.Dane osobowe –dane osobowe w rozumieniu przepisów UODO;

19.Prawo autorskie–ustawa z dn.4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

20.UOBD–ustawa z dn.27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych;

21.Strona www.–strona internetowa prowadzona przez Licencjodawcę, dotycząca Oprogramowania:

 

II. Postanowienia ogólne

 

1.O ile Strony nie postanowią zgodnie inaczej, Umowa jest zawarta na podstawie Regulaminu, co oznacza, że określa on ich prawa i obowiązki. Jeżeli jednak Strony zawrą Umowę obejmującą postanowienia sprzeczne z Regulaminem, stosuje się w zakresie objętym taką kolizją postanowienia umowne; w pozostałym zakresie Regulamin nadal wiąże Strony.

2.Zawarcie Umowy może nastąpić w szczególności:
poprzez złożenie Licencjodawcy oferty, w szczególności w formie zamówienia, i przyjęcie jej przez Licencjodawcę; oferta złożona Licencjodawcy przez podmiot posiadający status przedsiębiorcy w rozumieniu k.c. nie może zostać przez ten podmiot odwołana; zastrzega się jednocześnie, że Licencjodawca nie jest zobowiązany do przyjęcia każdej złożonej mu oferty;
poprzez przyjęcie oferty Licencjodawcy przez podmiot, któremu Licencjodawca ją złożył, w szczególności w drodze złożenia zamówienia przez ten podmiot. Podmiot ten przyjmując ofertę oświadcza tym samym, że zapoznał się przed jej przyjęciem z treścią doręczonego mu przez Licencjodawcę Regulamin i akceptuje ją w całości bez zastrzeżeń.

3.W przypadku określonym w pkt 2 powyżej odpowiednio umowa lub inny dokument oraz Regulamin albo przyjęta oferta oraz Regulamin kształtują prawa i obowiązki Stron w zakresie nimi określonymi, składając się łącznie na treść Umowy. Ilekroć w Regulamin mowa jest o Umowie należy więc przez to rozumieć dany ww. dokument wraz z Regulaminem.

4.Umowa określa w szczególności:
a)przedmiot;
b)liczbę dostępów; jeżeli nie wskazano liczby dostępów, to oznacza to, iż chodzi o jeden jednoczesny dostęp;
c)okres abonamentowy;
d)wynagrodzenie Licencjodawcy (cenę).

5.O przedmiocie Umowy decyduje jej treść, a jeżeli Strony nie podpisały dokumentu o nazwie umowa lub o analogicznej nazwie -faktura VAT wystawiona przez Licencjodawcę decyduje o przedmiocie Umowy.

6.O ile Strony zgodnie nie postanowiły inaczej, Licencjodawca nie realizuje żadnych innych świadczeń na rzecz Licencjobiorcy aniżeli opisane w Umowie i w Regulaminie.

7.Nie można domniemywać obowiązku realizacji przez Licencjodawcę innych świadczeń na rzecz Licencjobiorcy niż określone w Regulaminie. Ww. świadczenia nadto są realizowane tylko w okresie, w którym obowiązuje Umowa.

8.Jeżeli z obowiązujących przepisów prawnych wynikają obowiązki realizacji przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy także innych świadczeń niż określone Umową czy Regulamin, w takim zakresie w jakim jest to dopuszczalne w świetle tych przepisów, wyłącza się je.

 

III. Charakterystyka Oprogramowania i licencji na korzystanie z niego

 

1.Oprogramowanie Stanowi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, udostępniany na podstawie Umowy.

2.Licencjodawca oświadcza, że na podstawie odrębnej umowy zawartej w podmiotem uprawnionym z tytułu praw autorskich majątkowych do określonych części Oprogramowania nabył od niego wyłączną licencję na korzystanie i rozporządzanie tymi częściami Oprogramowania, w tym modyfikowanie go i rozpowszechnianie Oprogramowania, w zakresie umożliwiającym zawarcie i realizację Umowy, a w szczególności na udzielanie niewyłącznych i niezbywalnych licencji (w ramach dalszych licencji) na korzystanie z Oprogramowania na warunkach opisanych w Regulamin.

3.W przypadku niektórych rodzajów Oprogramowania Licencjodawca oferuje jego różne wersje. Szczegółowa zawartość i funkcje danego rodzaju Oprogramowania mogą się różnić, w zależności od tego, jaką wersję Oprogramowania obejmuje Umowa. W razie braku określenia w Umowie, która wersja Oprogramowania stanowi jej przedmiot, przyjmuje się, że chodzi o wersję podstawową (tj. “Morpheus Check”).

4.Licencjobiorca oświadcza, że nie naruszy praw autorskich do Oprogramowania.

6. Naruszenie uprawnień do Oprogramowania wynikających z Prawa autorskiego dokonane przez użytkownika końcowego jest traktowane jak naruszenie dokonane przez Licencjobiorcę ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami.

7.Oprogramowanie, a także jego aktualizacje, są udostępniane na podstawie Umowy takimi, jakie są, na co Licencjobiorca godzi się. O ile Umowa nie stanowi inaczej, Licencjodawca nie dostosuje Oprogramowania do zindywidualizowanych potrzeb Licencjobiorcy.

8. Oprogramowanie podlega zmianom, a jego rozwój przebiega stosownie do kształtowanych na bieżąco przez Licencjodawcę.

9.Oprogramowanie jest udostępniane Licencjobiorcy w okresie obowiązywania Umowy.

10. O ile Umowa nie stanowi inaczej, w okresie obowiązywania Umowy Licencjodawca udziela Licencjobiorcy jednej niewyłącznej i nie przenośnej licencji do korzystania z Oprogramowania na sprzęcie spełniającym wymogi techniczne określone przez Licencjodawcę, w ramach liczby dostępów określonej Umową.

11. Licencja uprawnia Licencjobiorcę do korzystania z Oprogramowania wyłącznie na wewnętrzne potrzeby własne, zgodnie z jego przeznaczeniem, stosownie do treści Umowy i Regulamin, poprzez:
-przeglądanie treści zawartych w Oprogramowaniu,
-dokonywanie kopii i wydruków z danych zawartych w Oprogramowaniu, -wprowadzanie do Oprogramowania danych zgodnie z Umową i Regulaminem,
-korzystanie z pozostałych funkcji Oprogramowania.

12. Licencjobiorca nie ma prawa do zwielokrotniania ani modyfikowania Oprogramowania, jak również rozpowszechniania ani udostępniania Oprogramowania osobom trzecim, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, w tym Prawa autorskiego.

13. Z zastrzeżeniem art. 75 ust. 2 i ust. 3 Prawa autorskiego, Licencjobiorca nie ma w szczególności prawa:
-dekompilować ani dezasemblować całości lub którejkolwiek części Oprogramowania,
-dokonywać czynności tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu,-usuwać Błędów lub innych wad czy usterek Oprogramowania,
-rozpowszechniać, w tym użyczać ani wynajmować Oprogramowania ani jego kopii
-rozpowszechniać, w tym udostępniać osobom trzecim treści zawartych w Oprogramowaniu, które stanowią przedmiot praw z tytułu Prawa autorskiego lub UOBD przysługujących Licencjodawcy, w tym w szczególności checklist (o ile dane Oprogramowanie tego rodzaju dane zawiera).

14.Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania sublicencji na korzystanie z Oprogramowania ani danych w nim zawartych stanowiących przedmiot praw z tytułu Prawa autorskiego lub UOBD przysługujących Licencjodawcy. Żadnego postanowienia Regulamin nie można interpretować nie zgodnie ze zdaniem pierwszym.

15.Licencjobiorca może korzystać z Oprogramowania tylko w takim zakresie, w jakim jego uprawnienia zostały określone w Umowie oraz w niniejszym Regulaminie.

16. Licencjobiorca powinien poinformować użytkowników końcowych wyżej wymienionych postanowieniach.

17. Korzystanie z udzielonej licencji i świadczeń pomocniczych w okresie obowiązywania Umowy jest prawem Licencjobiorcy. W przypadku niekorzystania z niej/z nich tudzież nie korzystania z niej/ z nich w pełnym zakresie, Licencjobiorcy nie przysługuje prawo do odmowy zapłaty wynagrodzenia z tytułu jej udzielenia, obniżenia tego wynagrodzenia ani zwrotu, choćby w części. Także w takiej sytuacji zatem Licencjodawca zachowuje prawo do wynagrodzenia w pełnej wysokości określonej Umową.

 

IV. Wymogi techniczne

 

Minimalne wymagania Oprogramowania dla Windows:
– Komputer PC, mysz, standardowa klawiatura
– Rozdzielczość ekranu: minimalna: 1024×768,– Przeglądarka WWW: Firefox, Chrome w najnowszych wersjach oraz dwie wstecz;
– Konfiguracja przeglądarki: włączona obsługa Javascript, włączona obsługa cookies,
Wtyczka Adobe Acrobat Reader do przeglądania plików zapisanych w formacie PDF. Do pobrania z: http://adobe.com/products/reader/.
Dostęp do usługi z przeglądarki http (www) i https (ssl).
Konto e-mail dla każdego użytkownika oraz możliwość odbierania przez niego wiadomości pocztą elektroniczną

Licencjobiorca, zawierając Umowę, a jeżeli zawarcie Umowy poprzedziło złożenie zamówienia, składając zamówienie oświadcza tym samym, że zapoznał się z nimi i spełnia je.

Zastrzega się, że wymogi techniczne wyżej podane mogą ulegać zmianom i zmiany takie nie stanowią zmiany Regulamin ani Umowy. Zmiany te nie wymagają notyfikacji, ale winny zostać zamieszczone przez Licencjodawcę na stronie www. lub innej wskazanej przez Licencjodawcę w okresie obowiązywania Umowy.

4.Koszty dostosowania się do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Oprogramowania stanowiącego przedmiot Umowy (także wynikających ze zmian wprowadzonych w trakcie okresu abonamentowego) ponosi Licencjobiorca.

 

V. Gwarancja jakości

 

1. Licencjodawca oświadcza, że Oprogramowanie jest tworzone i modernizowane wedle najlepszej wiedzy Licencjodawcy, z należytą starannością.

2. Wyłącza się uprawnienia Licencjobiorcy wobec Licencjodawcy z tytułu rękojmi, o których mowa wart. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

3 Licencjodawca nie odpowiada za działania osób trzecich. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Licencjobiorcy lub osób trzecich, za jakiekolwiek szkody związane z wykorzystaniem danych zawartych w Oprogramowaniu lub brakiem możliwości korzystania z Oprogramowania, niezależnie od przyczyny.

4 Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzeń Licencjobiorcy skutkujące brakiem możliwości korzystania z Oprogramowania, jak również za skutki nieprzestrzegania przez Licencjobiorcy wymogów technicznych, o których mowa w Dziale IV Powyżej.

5 Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.

6 W każdym przypadku, odpowiedzialność Licencjodawca wobec Licencjobiorcy z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia wskazanego w Umowie.

7.Licencjodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki korzystania z Oprogramowania.

 

VI. Wynagrodzenie

 

1.O ile Strony wyraźnie nie postanowią inaczej, wszystkie realizowane przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy na podstawie Umowy i Regulamin świadczenia, tj. zarówno udzielenie licencji, jak i inne świadczenia tamże określone, są odpłatne.

2. Jeżeli Strony nie określiły wynagrodzenia Licencjodawcy w innej wysokości, to oznacza to, iż Licencjobiorca godzi się na zastosowanie przez Licencjodawcę wynagrodzenia wynikającego z cennika obowiązującego u Licencjodawcy w dacie zawarcia Umowy zamieszczonego na doręczonej mu fakturze VAT lub fakturach VAT..

3.Licencjobiorca winien uiścić Licencjodawcy wynagrodzenie w terminie przez Strony umówionym. Jeżeli Strony nie postanowiły zgodnie inaczej, cena ta winna zostać uiszczona w terminie podanym na fakturze VAT wystawionej przez Licencjodawcę, z tym że termin płatności wówczas nie może być krótszy niż 14 (czternaście) dni od dnia wystawienia faktury VAT. Wynagrodzenie jest płatne przelewem na rachunek bankowy Licencjodawcy. Doręczenie faktury VAT Licencjobiorcy jest jednoznaczne, nawet w braku stosownej formuły wezwania, z wezwaniem go do zapłaty kwoty, na którą opiewa w terminie wskazanym w jej treści.

4. Licencjodawca ma prawo do zmiany wynagrodzenia należnego od Licencjobiorcy z tytułu realizacji Umowy na jego rzecz, nie wcześniej jednak niż po upływie pierwszego miesięcznego okresu abonamentowego. W każdym przypadku powzięcia zamiaru zmiany ww. wynagrodzenia lub którejś z jego składowych Licencjodawca prześle Licencjobiorcy ofertę obejmującą proponowaną wysokość wynagrodzenia. Oferta może zostać przesłana elektronicznie (na podany przez Licencjobiorcę adres poczty elektronicznej), lub też pisemnie, stosownie do dokonanego przez Licencjodawcę wyboru.
W terminie 14 (czternaście) dni od dnia doręczenia ww. oferty Licencjobiorca, o ile nie godzi się na proponowaną zmianę wynagrodzenia, ma prawo złożyć wypowiedzenie Umowy.
Jeżeli jednak Licencjobiorca nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w ww. terminie, takie zachowanie stanowi w świetle Regulamin przyjęcie oferty Licencjodawcy bez żadnych zastrzeżeń (zastrzega się przy tym, że w braku ww. wypowiedzenia, ewentualne poczynione przez Licencjobiorcę zastrzeżenia lub wprowadzone w odpowiedzi na ofertę zmiany będą traktowane jako nieistniejące), wynagrodzenie za następujące, po dacie doręczenia ww. oferty, okresy płatności przyjęte w Umowie, jest płatne w wysokości określonej doręczoną Licencjobiorcy ww. ofertą obejmującą zmienione wynagrodzenie, do czasu jego ewentualnej zmiany w sposób określony powyżej lub zgodną wolą Stron.
Oferta może określić także inny moment wejścia w życie wynagrodzenia w zmienionej wysokości (wynagrodzenie to jednak nie może być podwyższone za okresy płatności już minione); wówczas, w braku ww. wypowiedzenia, wynagrodzenie w takiej wysokości będzie płatne od daty określonej w ofercie aż do momentu jego ewentualnej zmiany w sposób określony w Regulamin.

5.W przypadku opóźnienia Licencjobiorcy w płatności wynagrodzenia, a także gdy opóźnienie dotyczy płatności danej raty lub części wynagrodzenia, Licencjodawca ma -w każdej takiej sytuacji -prawo wstrzymać się z realizacją swoich świadczeń na rzecz Licencjobiorcy, bez konieczności wezwania Licencjobiorcy do jej zapłaty.

 

VII. Obowiązywanie i ustanie Umowy

 

1. O ile Strony zgodnie nie postanowiły inaczej, Umowa jest zawarta na czas nieoznaczony. Rozwiązanie.

3. Licencjodawca ma prawo rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym w każdym z następujących przypadków:
a)Licencjobiorca naruszył w sposób rażący postanowienia Regulamin;
b)Licencjobiorca naruszył prawa autorskie majątkowe do Oprogramowania lub inne prawa quasi wyłączne przysługujące Licencjodawcy do niego;
c)Licencjobiorca opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia Licencjodawcy, a okres opóźnienia przekracza 15 (piętnaście) dni;
d)Licencjodawca podjął decyzję o wycofaniu Oprogramowania ze swojej oferty handlowej.

4. Rozwiązanie Umowy przez Licencjobiorcę:
a) Licencjobiorca ma prawo rozwiązać Umowę w sytuacjach opisanych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawnych.
b) Licencjobiorca ma prawo rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Licencjodawca, wbrew postanowieniom Umowy i/lub Regulamin nie dostarczył dostępu do Oprogramowania ,gdy okres zwłoki przekroczył 30 (trzydzieści) dni roboczych; rozwiązanie Umowy w tym trybie winno, pod rygorem jego bezskuteczności, poprzedzać wezwanie Licencjodawcy do dostarczenia przedmiotu Umowy i wyznaczenie mu w tym celu dodatkowego terminu;

 

VIII. System autoryzacyjny do Oprogramowania.

 

1.Oprogramowanie jest udostępniony Licencjobiorcy poprzez umożliwienie korzystania z Oprogramowania za pośrednictwem Internetu. W celu udostępnienia Licencjobiorcy Oprogramowania w wersji on-line, Licencjodawca dostarczy Licencjobiorcy kody startowe (login oraz hasło) na adres e-mail do kontaktu, wskazany przez Licencjobiorcy.

2. Ryzyko poznania przez osobę trzecią haseł i/lub loginów określonych przez Licencjobiorcę obciąża Licencjobiorcę. Licencjobiorca w każdym przypadku powzięcia, choćby podejrzenia, że dane umożliwiające autoryzację do Oprogramowania są znane osobie nieuprawnionej, winien jest natychmiast zmienić.

3. Licencjobiorca powinien o poinformować użytkowników końcowych o postanowieniach pkt 1-2 powyżej.

4. Licencjobiorca ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane zapoznaniem się z danymi autoryzacyjnymi przez osobę nieuprawnioną; powyższe nie obejmuje jednak przypadków, gdy do zapoznania się z danymi autoryzacyjnymi doszło z przyczyn zawinionych przez Licencjodawcę.

Dział IX. Ochrona Danych Osobowych

Zob. Polityka prywatności

Dział X. Postanowienia końcowe

1. Licencjobiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za sposób i jakość wprowadzania Danych, a także stan prawny dokumentów czy innych danych, które wprowadza do Oprogramowania. Licencjobiorca ponosi odpowiedzialność za dane wprowadzane przez niego do Oprogramowania.

2. Licencjobiorca nie może bez pisemnej zgody Licencjodawcy:
a)przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy i Regulaminu na osobę trzecią,
b)ustanowić praw na prawach wynikających z Umowy i Regulaminu.

3. Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania Umowy, będzie rozstrzygał sąd polski, właściwy miejscowo dla siedziby Licencjodawcy.

4. Licencjodawca ma prawo dokonać zmiany numeru telefonu, stron www. i innych adresów podanych w treści Regulaminu lub na stronie www. poprzez przesłanie informacji na ten temat Licencjobiorcy na podany przez niego adres mailowy, adres Licencjobiorcy lub też telefonicznie (wyboru sposobu przekazania informacji dokonuje Licencjodawca).

5. Licencjodawca ma prawo dokonać zmiany nazwy Oprogramowania i/lub danego jego modułu dodatkowego, notyfikując je na stronie www. lub w samym Oprogramowaniu. Ww. zmiany nie są zmianami Regulaminu ani Umowy.

6. Licencjodawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu lub wydania nowych ogólnych warunków umowy w trakcie trwania Umowy.
7.Jeżeli Licencjodawca będzie zainteresowany związaniem Licencjobiorcy odpowiednio nowymi ogólnymi warunkami umowy lub zmienionym Regulamin, to winien wysłać ich treść na adres Licencjobiorcy na co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie przy czym o zachowaniu tego terminu będzie decydować data wysłania).
Jeżeli w terminie 14 dni od dnia doręczenia ww. zmienionych lub nowych ogólnych warunków umowy Licencjobiorca nie dokona wypowiedzenia Umowy na dwa miesiące naprzód, odpowiednio nowe ogólne warunki umowy lub zmienione Regulamin będą go wiązać po upływie ww. terminu do złożenia wypowiedzenia, nie wcześniej jednak niż z datą ich wejścia w życie.

8. Zmiany określone w treści Regulamin opisane jako niestanowiące zmiany Regulamin (lub Umowy) lub analogicznie nie wymagają zastosowania trybu określonego w pkt 8 powyżej i nie uprawniają do rozwiązania Umowy w trybie tam opisanym.

9. Licencjobiorca powinien poinformować pisemnie Licencjodawcę o każdej zmianie swojego adresu (adresu swojej siedziby), adresu poczty elektronicznej, a jeżeli wskazał adres do doręczeń –o każdej zmianie adresu do doręczeń.

10. Zmiana taka staje się skuteczna z datą doręczenia ww. notyfikacji Licencjodawcy, chyba że z treści notyfikacji wynika późniejszy termin wejścia w życie tej zmiany. W braku notyfikacji ww. zmiany wszelkie pisma czy e-pisma, w tym zawierające oświadczenia woli Licencjodawcy, na odpowiednio adres czy adres poczty elektronicznej ostatnio podany (w przypadku podania adresu do doręczeń –na ostatnio podany adres do doręczeń) uważa się za skutecznie doręczone odpowiednio pod tym właśnie adresem czy na ten właśnie adres poczty elektronicznej.

11. Licencjodawca jest uprawniony do kontaktowania się z Licencjobiorcą telefonicznie oraz w drodze elektronicznej, w szczególności wykorzystując w tym celu podane mu przez Licencjobiorcę celem realizacji Umowy i Regulamin, a także celem proponowania Licencjobiorcy dodatkowych usług związanych z korzystaniem z Oprogramowania, w tym usługi optymalizacji takiego korzystania.

12. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Umów zawieranych począwszy od dnia ich wejścia w życie i takich, w których Strony uzgodniły stosowanie Regulaminu.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2019 roku.

Close Menu